آزمایشات PCR و تست های تشخیصی مولکولی در مشهد

تست ها و آزمایشات تشخیصی مولکولی PCR در مشهد پیشرفت های دو دهه اخیر در زمینه بیولوژی مولکولی موجب ارتقاء کارایی و تکامل هر چه بیشتر آزمایش های وابسته به DNA در علوم بالینی گردیده است. تکنولوژی های نوین از استفاده از مارکرهای غیر رادیواکتیو و اولیگونوکلئوتیدهای مکمل با ژن ها و یا ترادف های […]