تست های تشخیصی مولکولی PCR

تست های تشخیصی مولکولی PCR پیشرفت های دو دهه اخیر در زمینه بیولوژی مولکولی موجب ارتقاء کارایی و تکامل هر چه بیشتر آزمایش های وابسته به DNA در علوم بالینی گردیده است. استفاده از مارکرهای غیر رادیواکتیو و اولیگونوکلئوتیدهای مکمل با ژن ها و یا ترادف های ویژه بازهای آلی در DNA از جمله پیشرفت […]

انتخاب جنسیت جنین، دختر می خواهید یا پسر؟

تعیین جنسیت جنین با آژمایش خون و IUI پیش و قبل از بارداری

انتخاب جنسیت جنین، دختر می خواهید یا پسر؟ (تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری) Selective IUI تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری که با آزمایش خون یا IUI انجام می گیرد، از آرزوهای دیرینه انسان است؛ گرچه سلامت کودک خواسته هر پدر و مادر می باشد، ولی بر اساس آنچه که انسان را موجودی انتخابگر […]