فرم استخدام

    اگر شما هم دوست دارید با ما در آزمایشگاه ایران همکار باشید میتوانید درخواست خود را از طریق فرم مقابل برایمان ارسال کنید.

    همچنین امکان ارسال فایل رزومه از طریق بارگذاری فایل در فرم وجود دارد.