در این بخش از آزمایشگاه همکاران ما از گروه کارشناسان مامائی و پرستاری می باشند که در زمینه نمونه گیری بزرگسالان و نوزادان تبحر داشته و ارائه خدمات می نمایند. این بخش مجهز به سیستم رگ یاب آمریکایی بوده تا در مواردی که مراجعین محترم دارای رگ های عمقی و نامشخص می باشند ، مورد استفاده قرار گیرد.

همکاری مراجعین محترم در رعایت شرایط آمادگی برای نمونه گیری و دادن پاسخ های دقیق به همکاران ما در هنگام نمونه گیری، کمک شایانی به ارائه جواب های دقیق تر و منطبق با شرایط استانداردهای جهانی را فراهم می نماید.