آلرژی‌های فصلی و غیر فصلی از شایع ترین بیماری های قرن اخیر می باشد. با افزایش آلرژن ها و مواد حساسیت زای مختلف در جوامع صنعتی و سنتی گاهی فراگیری آن به سطح اپیدمیک نزدیک شده است.

برای اولین بار در سطح استان این آزمایشگاه انجام پنل‌های مختلف آلرژی غذایی، تنفسی و میکس با استفاده از خون را در سالهای گذشته راه اندازی نموده است که دارای حساسیت، دقت و سهولت نسبت به روشهای تست پوستی است.

باارائه پنل های غذایی و تنفسی مناسب اقلیم ایران تصویر واضح از حساسیت به شاخص‌های آلرژی به دست خواهد آمد که می تواند تصویر روشنی برای درمان پیش روی بیماران بگذارد.

اطلاعات تکمیلی را در تصاویر مشاهده فرمایید.