بخش بیولوژی مولکولی آزمایشگاه تشخیص طبی ایران در سال 1380 فعالیت‌های اولیه خود را آغاز نمود.
فعالیت‌های این فسمت از سال 1385 به بعد، وسعت بیشتری یافت و به ابزارهای نوین نظیر Real Time PCR مجهز گردید.

در حال حاضر با به کارگیری روش‌های PCR ،RT-PCR ،RFLP و Real Time PCR در این بخش کلیه آزمون‌های مرتبط با بیماری‌های عفونی به صورت کمّی، کیفی و تعیین ژنوتیپ انجام می‌شود. همچنین آزمایش‌های بیماری‌های بدخیم و برخی از آزمایش‌های ژنتیکی نیز قابل انجام می‌باشد.

آزمایشات PCR در مشهد

فهرست آزمایش‌های قابل انجام: