این بخش از آزمایشگاه بعنوان یکی از بخشهای اصلی است که در دو قسمت بیوشیمی خون و بیوشیمی ادرار و مایعات بدن فعالیت می نماید. این بخش مجهز به دستگاههای مدرن و مجهز کامپیوتری می باشد که با حضور کادرهای مجرب و کارشناس ، استفاده از سرم کنترل های داخلی و خارجی و شرکت در برنامه های کنترل کیفی خارجی و داخلی ، کارآیی خوبی از خود نشان داده است که از آن جمله کسب تاییدیه کنترل کیفی از شرکت Biosystem اسپانیا می باشد. بخشی از تجهیزات موجود در این بخش به شرح ذیل است :

  1. دستگاه اتوآنالیزور هیتاچی 912 محصول کشور امریکا
  2. دستگاه اتوآنالیزور Bio – Rad محصول کشور اسپانیا
  3. دستگاه اتوآنالیزور Technicon محصول آمریکا
  4. دستگاه الکترولیت آنالیزور AUDI COM محصول آمریکا
  5. دستگاه فلم فتومتر Corning محصول کشور آمریکا
  6. دستگاه های مختلف فتومتری