در این بخش با مسئولیت کارشناس ارشد ایمنولوژی و همکاران مجرب کارشناس علوم آزمایشگاهی و با تجهیزات کامل یکی از بخشهای کلیدی و تخصصی آزمایشگاه می باشد.

در این قسمت پروسه کاملی از آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی مرتبط با سیستم ایمنی بدن صورت می گیرد که از تشخیص آنتی بادیها و آنتی ژن های ویروسی ، باکتریها و غیره گرفته تا طیفی از بیماریهای اتوایمیون مورد بررسی قرار می گیرد.

بخشی از تجهیزات به شرح زیر است :

1 – سیستم الیزاریدر مدلAwareness محصول آمریکا

2 – سیستم الیزاواشر

3 – سیستم کامل الکتروفورز مدل هلنا فرانسه

4 – سیستم مینی وایداس محصول فرانسه

5– میکروسکوپ اینورت مدل آلمان

6 – سانتریفیوژهای مختلف میکرو مارک اپندورف